...

Court Certified Translations

Put your court translation in safe hands

Court certified translations require the original document or a notarized copy. The original is later bound with the translation, which must be stamped with the official seal of the court certified translator. The back of the document must contain the translator’s declaration and signature along with the date of the translation. 

The following documents usually need a court certified translation:

Contracts

Business documents

Annual reports

Identity documents

Medical certificates

School certificates

Diplomas

• Work permits

Podkladom pre úradne overený preklad je originálny dokument alebo jeho notársky overená kópia. Preklad je neoddeliteľne zviazaný so zdrojovým textom a s prekladateľskou doložkou (vyhlásenie prekladateľa s podpisom a okrúhlou pečiatkou).V prípade, že originál dokumentu si potrebujete zachovať aj pre budúcnosť, zabezpečíme vám notársky overenú kópiu.

Úradné preklady akýchkoľvek dokumentov, zmlúv, osvedčení či potvrdení vyhotovujeme vo všetkých európskych a svetových jazykoch a ich kombináciách v termíne do troch pracovných dní, do 48 hodín, do 24 hodín, prípadne obratom. Pri väčšom rozsahu textov alebo neobvyklej jazykovej kombinácii sa môže doba vyhotovenia príslušne predĺžiť.

Court-certified translations are translated by certified translators only.

No matter the project size – we will handle it.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.